Vår kompetanse

Høy kvalitet, ærlighet og god byggeøkonomi

Byggeleder

Byggeleder organiserer og styrer entreprenørene på byggeplass. Vi har utviklet systemer og rutiner innenfor også dette fagfeltet. Oftest er våre engasjementer knyttet opp mot modeller for delte entrepriser, men våre velprøvde systemer for byggeledelse er konstruert slik at de er lette å tilpasse til alle typer entreprisemodeller.

Byggeleder rapporterer jevnlig til oppdragsgiver og har ansvar for prosesser som kontraktinngåelse med entreprenør, fremdriftskontroll og håndtering av evt. endringer underveis. Byggeleder fungerer som kontaktpunkt mot fremtidig(e) leietaker(e), utarbeider byggherrens HMS-plan, kontrollerer og godkjenner fakturaer fra entreprenør, samt kontrollerer at alt går riktig for seg i henhold til Byggherreforskriften.

Epcon har gode referanser også innenfor byggeledelse.

Prosjektledelse

Prosjektleder ivaretar oppdragsgivers interesser gjennom hele prosessen, veileder oppdragsgiver i et mangfold av lover og regler, kommer med råd og driver prosjektet fremover.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder eller prosjekteringsgruppeleder, PGL, er den som leder teamet av prosjekterende og sørger for utviklingen i prosjekteringsarbeidet.

Byggeleder

Byggeleder organiserer og styrer entreprenørene på byggeplass.

Anskaffelse

Vi foretar en grundig evaluering og gjennomgang av innkomne tilbud og utarbeider en innstilling til oppdragsgiver.

Kvalitetssikring

Kvalitet viser til hvordan noe er, til egenskaper som er verdsatt eller vurdert i henhold til visse krav. Kvalitetssikring innebærer å sikre at disse kravene imøtekommes.

SHA

Koordinator for SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) sørger for gjennomføring av nødvendig SHA-arbeid på vegne av byggherren, både under planlegging/prosjektering (KP) og utførelse (KU) av bygg-/anleggsprosjektet.

HMS

Epcon kan bistå din virksomhet i HMS-arbeidet, enten det er ute på bygg- og anleggsplass eller innad i egen organisasjon.

Ansvarlig søker

Dersom et tiltak er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven må det engasjeres et foretak som ansvarlig søker.

Kontrakt- og enterpriserett

God kunnskap om Norsk Standard og gode kontrakter kan spare deg som vår oppdragsgiver for unødige bekymringer og kostnader.

Miljøsanering

Miljøsanering er et eget ansvarsområde i byggesaksforskriften.