Vår kompetanse

Høy kvalitet, ærlighet og god byggeøkonomi

HMS og SHA

Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker i Norges viser at bygg- og anleggsbransjen fremstår som en klar versting. Dette er bransjen på ingen måte stolte av, og for å bedre på dette kom Byggherreforskriften i 2010 med nye krav. HMS og SHA er blitt viktige fagområder i bransjen. Her står at SHA-koordinator ikke skal havne i en interessekonflikt ved å ha andre roller i byggeprosjektet enn oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, hverken under prosjektering eller utførelse av et prosjekt.

Oppdragsgiver kan selv være SHA-koordinator, men rollen er tillagt oppgaver og plikter de færreste er klar over og koordinatorrollen kolliderer ofte med oppdragsgivers rolle som prosjektleder.

Epcon har en filosofi der vi ønsker å skille SHA-oppgaver fra andre prosjektadministrative oppgaver ved å ha en person spesielt dedikert til koordinatorrollen. Vi opplever en økende forståelse for filosofien og får flere henvendelser og forespørsler på rene SHA-oppdrag.

Epcons SHA avdeling ledes av Luba med mastergrad i Risikostyring og samfunnssikkerhet. Hun har med seg Signe-Lise som er HMS ingeniør. Begge har koordinatorskolen i tillegg. Våre SHA-koordinatorer sørger for at sikkerhet alltid får høy prioritet i både prosjekt planlegging og utførelse og at alle krav satt i det Norske lovverket er etterlevd.

Epcon sin erfaring som SHA-koordinator omfatter forskjellige typer oppdrag, fra små barnehager til store kompliserte prosjekter, sånne som ombygging av Stavanger lufthavn, oppføring av ny hoved brannstasjon i Sandnes o.l. (se referanser). Vi har til nå utarbeidet mer enn 50 SHA-planer av forskjellig kompleksitet og har vært SHA-koordinator for mer enn 40 prosjekter.

Epcon mottar stadig flere henvendelser fra entreprenørsiden om bistand til ivaretakelse av deres HMS-ansvar ute på bygg- og anleggsplass, både i henhold til internkontrollforskriften og byggherreforskriften. Epcon innehar HMS-kompetanse for denne type oppdrag og kan påta seg HMS-oppdrag i varierende omfang, tilpasset de behovene som er i hvert enkelt prosjekt.

Vår mål er ikke bare å kontrollere, påpeke og rapportere, men også å løfte HMS-kultur på byggeplassen ved hjelp av god kommunikasjon og informasjonsflyt. Vi sørger alltid for en konstruktiv dialog med alle deltakerne i byggeprosjektet og søker å finne en løsning som er effektiv for begge parter.

Prosjektledelse

Prosjektleder ivaretar oppdragsgivers interesser gjennom hele prosessen, veileder oppdragsgiver i et mangfold av lover og regler, kommer med råd og driver prosjektet fremover.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder eller prosjekteringsgruppeleder, PGL, er den som leder teamet av prosjekterende og sørger for utviklingen i prosjekteringsarbeidet.

Byggeleder

Byggeleder organiserer og styrer entreprenørene på byggeplass.

Anskaffelse

Vi foretar en grundig evaluering og gjennomgang av innkomne tilbud og utarbeider en innstilling til oppdragsgiver.

Kvalitetssikring

Kvalitet viser til hvordan noe er, til egenskaper som er verdsatt eller vurdert i henhold til visse krav. Kvalitetssikring innebærer å sikre at disse kravene imøtekommes.

HMS og SHA

Epcon har en filosofi der vi ønsker å skille SHA-oppgaver fra andre prosjektadministrative oppgaver ved å ha en person spesielt dedikert til koordinatorrollen.

Ansvarlig søker

Dersom et tiltak er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven må det engasjeres et foretak som ansvarlig søker.

Kontrakt- og enterpriserett

God kunnskap om Norsk Standard og gode kontrakter kan spare deg som vår oppdragsgiver for unødige bekymringer og kostnader.

Miljøsanering

Miljøsanering er et eget ansvarsområde i byggesaksforskriften.