Vår kompetanse

Høy kvalitet, ærlighet og god byggeøkonomi

KP-rollen

Vår KP tilpasser SHA-arbeidet til hvert enkelt prosjekt, da behovene kan være svært ulike med tanke på omfang, kompleksitet og risikoforhold. KP passer på at prosjektplanleggingen ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for den midlertidige arbeidsplassen helt fra start.

KP starter arbeidet med en SHA-plan i tidlig fase, slik at denne kan gi underlag for tilbydere/mulige entreprenører før kontrakt inngås med byggherren. Entreprenør vil da bli kjent med risikoforhold som byggherren tar med inn i prosjektet, slik at nødvendige forebyggende tiltak blir tatt høyde for i planleggingen før arbeidet starter opp på bygg-/anleggsplass.

Andre mulige SHA-oppgaver i planleggings-/prosjekteringsfasen kan være:

  • Bistå i byggherrens risikovurderinger
  • Generell SHA-rådgivning til byggherre
  • Revisjon av entreprenør (2. parts HMS-revisjon)
  • Bistå ved felles tverrfaglige risikovurderinger
  • Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet
  • Iverksettelse av oversiktslister

«Mulighetene for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for dem som skal jobbe på bygge- eller anleggsplassen, er størst i tidlig fase og blir mindre etter hvert. Det er derfor viktig at byggherren har SHA for arbeidstakere på arbeidsplassen i tankene så tidlig som mulig.»

Ref. Arbeidstilsynets kommentar til BHF § 5 Generelle plikter, første ledd

Prosjektledelse

Prosjektleder ivaretar oppdragsgivers interesser gjennom hele prosessen, veileder oppdragsgiver i et mangfold av lover og regler, kommer med råd og driver prosjektet fremover.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder eller prosjekteringsgruppeleder, PGL, er den som leder teamet av prosjekterende og sørger for utviklingen i prosjekteringsarbeidet.

Byggeleder

Byggeleder organiserer og styrer entreprenørene på byggeplass.

Anskaffelse

Vi foretar en grundig evaluering og gjennomgang av innkomne tilbud og utarbeider en innstilling til oppdragsgiver.

Kvalitetssikring

Kvalitet viser til hvordan noe er, til egenskaper som er verdsatt eller vurdert i henhold til visse krav. Kvalitetssikring innebærer å sikre at disse kravene imøtekommes.

SHA

Koordinator for SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) sørger for gjennomføring av nødvendig SHA-arbeid på vegne av byggherren, både under planlegging/prosjektering (KP) og utførelse (KU) av bygg-/anleggsprosjektet.

HMS

Epcon kan bistå din virksomhet i HMS-arbeidet, enten det er ute på bygg- og anleggsplass eller innad i egen organisasjon.

Ansvarlig søker

Dersom et tiltak er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven må det engasjeres et foretak som ansvarlig søker.

Kontrakt- og enterpriserett

God kunnskap om Norsk Standard og gode kontrakter kan spare deg som vår oppdragsgiver for unødige bekymringer og kostnader.

Miljøsanering

Miljøsanering er et eget ansvarsområde i byggesaksforskriften.