Vår kompetanse

Høy kvalitet, ærlighet og god byggeøkonomi

KU-rollen

Vår KU gjennomfører eller deltar aktivt i oppstartsmøte før arbeidet settes i gang ute på bygg-/anleggsplass. Her gjennomgås SHA-planen sammen med totalentreprenør/sideentreprenører, og det ses til at nødvendige tiltak er på plass ved oppstart, samt det avklares hvem gjør hva og når. KU ser til at alle aktører har egnede arenaer for godt samspill under prosjektgjennomføringen, og vil fange opp eventuelle mangler og endringer knyttet til SHA ute på arbeidsstedet. KU gjennomfører sine egne kontroller/befaringer underveis, og holder byggherren informert. KU oppdaterer SHA-planen etter behov.

Andre mulige SHA-oppgaver i utførelsesfasen kan være:

  • Revisjon av entreprenør (2. parts HMS-revisjon)
  • Deltagelse i entreprenørens SJA (sikker-jobb-analyse)

—–

«Utover å planlegge forsvarlig sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for bygge- eller anleggsplassen må byggherren også være aktiv i utførelsesfasen. Det skal sørges for at de forskjellige virksomhetenes arbeider blir koordinert.»

Ref. Arbeidstilsynets kommentar til BHF § 5 Generelle plikter, tredje ledd

Prosjektledelse

Prosjektleder ivaretar oppdragsgivers interesser gjennom hele prosessen, veileder oppdragsgiver i et mangfold av lover og regler, kommer med råd og driver prosjektet fremover.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder eller prosjekteringsgruppeleder, PGL, er den som leder teamet av prosjekterende og sørger for utviklingen i prosjekteringsarbeidet.

Byggeleder

Byggeleder organiserer og styrer entreprenørene på byggeplass.

Anskaffelse

Vi foretar en grundig evaluering og gjennomgang av innkomne tilbud og utarbeider en innstilling til oppdragsgiver.

Kvalitetssikring

Kvalitet viser til hvordan noe er, til egenskaper som er verdsatt eller vurdert i henhold til visse krav. Kvalitetssikring innebærer å sikre at disse kravene imøtekommes.

SHA

Koordinator for SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) sørger for gjennomføring av nødvendig SHA-arbeid på vegne av byggherren, både under planlegging/prosjektering (KP) og utførelse (KU) av bygg-/anleggsprosjektet.

HMS

Epcon kan bistå din virksomhet i HMS-arbeidet, enten det er ute på bygg- og anleggsplass eller innad i egen organisasjon.

Ansvarlig søker

Dersom et tiltak er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven må det engasjeres et foretak som ansvarlig søker.

Kontrakt- og enterpriserett

God kunnskap om Norsk Standard og gode kontrakter kan spare deg som vår oppdragsgiver for unødige bekymringer og kostnader.

Miljøsanering

Miljøsanering er et eget ansvarsområde i byggesaksforskriften.