Referanse

SHA / Byggeleder / Prosjektering

Hovedbrannstasjon Sandnes

av | sep 12, 2018 | 0 kommentarer

Ny hovedbrannstasjon med ambulanse- og nødesentral, legevakt og øyebl. hjelp

Splitter ny hovedbrannstasjon med ambulansesentral, nødalarmsentral (110), legevakt og øyeblikkelig hjelp etableres på Stangeland utenfor Sandnes.
Prosjektet er på ca. 13.800m² og har et stort antall kontorer, 3 kontorfløyer på 86m! Komplekset har vognhallen har plass til 15 store brannbiler og 15 småbiler (brann og ambulanse), verksteder, vaske- og klargjøringshall, vaskerom med ren og skitten sone, 17 sengepost inkl.
4 smitterom i ø-hjelpavdeling samt støttefunksjoner (pasientkjøkken, laboratorium, medisinrom, skyllerom, etc.) og legekontor, behandlings-, observasjons-, akuttrom og mottak i legevakt, og en nettstasjon med ny trafo.

Epcon ble engasjert som prosjektleder og ivaretok i tillegg prosjekteringslederrollen i forprosjektfasen. Underveis i forprosjektet ble det vedtatt at utførelsen skulle gjennomføres som en modifisert totalentreprise. Det ble gitt en del føringer, langt utover et tradisjonelt skisseprosjekt før anbudet ble lagt ut på Doffin.

Epcons engasjement ble utvidet til også å gjelde Byggherreombud (BHO) og SHA koordinator i utførelsesfasen. BHO deltok i byggemøter, fremdriftsmøter og særmøter. BHO førte byggeregnskap og var SHA koordinator som deltok på vernerunder og så til at nødvendige SJA’er ble utarbeidet. Førte kontroll med RUH’er og iverksatte tiltak ved behov.

BHO fulgte opp entreprenørs etterlevelse av krav til ryddighet og reinhold, Rent tørt bygg. Kvalitet ble kontrollert under anmeldte og uanmeldte besøk på byggeplass.

Epcon har besørget utarbeidelse av tilbuds- og kontraktsunderlag, styrt og håndtert 4 ulike brukergrupper, koordinert rådgivere og leveranser på siden av totalentreprisen. Av leveranser kan nevnes: kantinekjøkken, nødnett, Lyse, mobildekning, og brukerutstyr.

Bygningsmassen er oppført som lavenergibygg men vognhall og messanin etter Tek-10 standard.

Entrepriseform: Totalentreprise
Kunde/Byggherre: Sandnes Eiendomsselskap KF

 

Prosjektform: HMS / SHA

Tidsrom: 2014 – 2017

Prosjektverdi: 420 000 000 NOK

Kunde/Byggherre: Sandnes kommune / Sandnes brannstasjon